206 七日の旅路

1.Nanoka no tabiji mamorare ayumi,
  Kyou mata koko ni atsumari inoru,
  Mimegumi no hi yo, ansoku no hi yo.

2.Shu no na ni tayori tsumi no yurushi o
  Motomeru mono ni heiwa o tsugeru
  Mikoe kiku hi yo, yorokobi no hi yo.

3.Mina o tataete utau warera to
  Fukkatsu no Iesu wa tomo ni orarete,
  Shu no syokutaku ni shitashiku maneku.

4.Meguri kurutabi koko ni astumari,
  Kami no kotoba ni yashinawareru hi.
  Mimegumi no hi yo,ansoku no hi yo.


戻る