208 主なる神よ、夜は去りぬ

1.Shunaru Kami yo, yoru wa sari nu,
  Okiyo iza Shu no mimae ni,
  Sanbi no koe to inori no kotoba
  Sasage utawan.

2.Zennou no Kami,chikara no Shu yo.
  Tsumi to toga subete nozoki,
  Kami no ie ni sumau hitori to
  Narase tamae.

3.Chichi to Miko to Seirei no Kami,
  Misukui wa totoki kana.
  Mina no sakae teri kagayaki te,
  Sekai ni mitsu.

戻る