209 めさめよ、こころよ

1. Mesameyo,kokoroyo,kono hi no tsutome ni,
   Okotaru koto naku yorokobi tsukaeyo.

2. Asahi ni saeyuku yotsuyu no gotoku ni,
   Mayoi o keshisari, omoi o kiyomeyo.

3. Kono hi mo warera o michibiki,hagemashi,
   Kotoba to waza to o Shu yo,kiyome tamae.

4. Shu yo mamori tamae,nemureru toki ni mo
   Tokoshie no asa ni mesamuru toki made.

5. Tataeyo,Shu no tami,mitsukai to tomo ni,
   Chichi to Ko to Seirei no warera no mikami o.


戻る