210 来る朝ごとに

1.Kuru asa goto ni asahi to tomo ni,
   Kami no hikari o kokoro ni ukete,
  Miitsukushimi o arata ni satoru.

2.Kuru asa goto ni kotoba to waza o
  Kiyome wakachite mimae ni sasagen,
  Tada misakae o shimesase tamae.

3.Kuru asa goto ni tsumi kiyomerare,
  Tada hitasura ni hito o aishite,
  Kami ni chikazuku ayumi o tsuzuken.

4.Kuru asa goto ni sasaguru inori,
  Kyou no hitohi o tadashiku ayumi,
  Kiyoki yasumi ni itarase tamae.


戻る