211 あさかぜしずかにふきて

1. Asakaze shizuka ni fukite
   Kotori mo mesamuru toki
   Kiyokeki asa yori kiyoku
   Ukabu wa Kami no omoi.

2.Yukashiki Kami no omoi ni
   Tokeyuku waga kokoro wa
   Tsuyukeki asa no ibuki ni
   Ikizuku nobe no hana ka.

3. Kagayaku tokoshie no asa
   Inochi ni mesamuru toki
   Kono yo no urei wa sarite
   Aogimin Kami no mi-kao.


戻る