212 三一の神よ

1. San-itsu no Kami yo,

  Tokoshie no Kami yo,
  Yuuhi wa shizumi nu

 
Mihikari teraseya.


2. Asagoto ni tataen,

   Yuube ni wa inoran.

   Tsutanaki uta mote

   Taesezu Shu o yobu.


3.  Zennou no chichi to,

  Hitorigo Shu Iesu to,

  Seirei no kami ni,

   Towa ni sakae are.戻る