214 わが魂のひかり
1.Waga tama no hikari, sukuinushi Iesu yo,
  Chikaku mashimasa ba yoru mo yo ni araji.

2.Shizukeki yo na yo na yumeji ni tsuku toki,
  Misoba no ikoi o omowashime tamae.

3.Yo mo hi mo hanarezu Shu tomo ni imasa ba,
  Ikuru mo shinuru mo osoruru koto nashi.

4.Mikotoba ni somuki samayoeru kora o,
  Koyoi Shu no moto ni yobi kaeshi tamae.

5.Yowaki mi o tsuyome, urei o nagusame,
  Yamu hito o mitori, yasurawase tamae.

6.Ashita mesame na ba, mite ni  mamorarete,
  Mikuni no tabiji ni susumashime tamae.

    Thy life was given for me
    (I gave my life for three)

戻る