217 一日の仕事を終え
1.  Ichinichi no shigoto o oe,
 Yasuragi no yoru  wa  kitaru.
 Shu wa warera o megumi syukushi
 Heiwa o tamau.
2.  Tsumi kegare Shu yo,torisari
 Mitsukai no tsubasa no moto
 Fukaki nemuri ataetamae,
 Koyoi mo mata.
3.  Asa no hi no kagayaku toki
 Yorokobite mimae ni tachi,
 Megumifukai Shu o tataeru
 Uta o sasagen.
4.  Yameru mono, torawarebito
 Kodomotachi nageku mono ni,
 Ai no mikao Shu wa shimeshite
 Nagusame tamou.
5.  Waga tsumi o subete yurusu
 Shu no mina ga agamerarete,

 Shu no mikuni ga kimasu youni

 Warera inoru.

戻る