218 日暮れてやみはせまり
1.Hi kurete yami wa semari,
   Waga yukute nao tooshi.
   Tasuke naki mi no tayoru
   Shu yo, tomo ni yadori mase.

2.Inochi no owari chitazuki
   Yo no sakae utsuri yuku,
   Tokoshie ni kawarazaru
   Shu yo, tomo ni yadori mase.

3.Utsuriyuku yo ni arite,
  Yuuwaku wa nao tsuyoshi.
  Tada Shu koso waga chikara.
   Shu yo, tomo ni yadori mase.

4.Shi no toge izuko ni aru,
   Shi no chikara semaru tomo,
   Shu ni yoreba osore nashi.
   Shu yo, tomo ni yadori mase.

5.Tozuru me ni Jujika no
   Mihikari o  aogashime,
   Mikuni nite samuru made
   Shu yo, tomo ni yadori mase.
戻る