220 日かげしずかに

1.Hikage shizukani usure yuku toki,
  Omoni o oroshi mimae ni negawan.

2.Shu nomanazashi wa subete o minuku.
  Waga ayamachi ya Kakureshi tsumi mo.

3.Yagate waga mi no kieyuku toki wa,
  Shu yo,Shu no moto ni sumawase tamae.

4.Tshuminaki Iesu yo,hito no yowasa o
  Mikokoro ni tome awaremi tamae.


戻る