221 ̓̂‚Ƃ

1. Konohi no tsutome,ima,owarimasu.

@ Hi mo kuremashita.Kansya shimasu.

2. Kono hi no urei, Shu yo,torinozoki,

@ Heiwana nemuri oatae kudasai.

߂