224 われらの神 くすしき主よ
1.Warera no Kami kuusushiki Shu yo,
   Sanbi o ukemase.
   Kami wa megumi yutaka ni tamau.
   Kurushimi no toki mo.
   Ware o tsuyome sanbi no koe wakitataseyo.

2.Aoki sora yo, tsukurinushi no
   Miwaza o tsutaeyo.
   Kagayaku hi yo, Shu naru Kami no
  Misakae arawase.
   Tsuki mo, hoshi mo, tsukurinushi no mina o homeyo.

3.Waga tamashii o,tatae utae.
  Shinkou no uta o.
  Iki aru mono home tataeyo.
  Zennou no Kami o.
  Kami wa shu nari.Tada Shu ni nomi misakae are.

4.Iesu o aishi Shinzuru mono,
   Utae Hareruya to.
   Tsumi yurusare mimae ni tachi
   Utae Hareruya to.
   Tatae,utae,ima mo nochi mo tokoshie made.

戻る