226 輝く日を仰ぐとき
1.Kagayaku hi o aogu toki,
 Tsuki hoshi nagamuru toki,
 Ikazuchi nari wataru toki,
 Makoto no Mikami o omou.
(Refrain)
 Tatae yo, waga kokoro yo,
 Seinaru Mikami o.
 Tatae yo, waga kokoro yo,
 Seinaru Mikami o.
2. Mori nite tori no ne o kiki,
 Sobiyuru yama ni nobori,
 Tanima no kiyoki nagare ni,
 Makoto no Mikami o omou.
3.Mikami wa yobito o aishi,
  Hitori no Miko o kudashi,
 Yobito no sukui no tame ni,
 Jujika ni kake tamaeri.
4.Ametsuchi tsukurishi Kami wa,
 Hito o mo tsukuri kaete,
 Tadashiku kiyoki tamashii
 Motsu mi to narashime tamou.
5.Mamonaku Shu Iesu wa kitari,
 Warera o mukae tamawan.
 kanaru yorokobi no hi zo,
 Ikanaru sakae no hi zo.

戻る