227 主の真理は

1.Shu no makoto wa iwa no gotoshi,
  Sakamaku nami ni mo yurugi mo nashi.
(Refrain)
    Toutoki  kana ten no Kami wa,
    Chikara ni afururu tokoshie no Shu.

2.Shu no megumi wa hama no masago,
  Sono kazu ikade ka kazoe u beki.

3.Yowaki ware mo kokoro tsukushi,
  Waga Shu ni sugaraba chikara o zo en.

4.Shu no makoto to sono megumi o,
  Nozomite warera wa yasuragi o en.


戻る