229 いま来たりませ

1.Ima kitarimase,sukui no Shu Iesu,
  Kono yo no tsumi o aganau tame ni.

2.Kiyoki mikuni o hanarete kudari,
  Hito no sugata de miko wa arawaren.

3.Mimune ni yorite otome ni yadori,
  Kami no hitorigo hito to nari tamou.

4.Konoyo ni umare,yomi ni mo kudari,
  Michichi ni itaru michi o hiraku Shu.

5.Mabune mabayuku teri kagayakite,
  Kuraki konoyo ni hikara afurenu.

6.Michichi to miko to seirei no Shu ni,
  Misakae ima mo tokoshie made mo.


戻る