231 久しく待ちにし

1.Hisashiku machi nishi sukui no Shu kitari,
  Toraware no tami o toki hanachi tamae.
 (refrain)
  Yorokobe,Inmanueru kitarite sukui tamou.

2.Kono yo ni uchikatsu Chikara no Shu kitari,
  Shyori no kotoba o ataeyo, warerani.

3.Yami no yo o terasu hikari no  Shu kitari,
  Kuraki kumo harai yorokobi o tamae.

4.Warera o michibiku nozomi no Shu kitari,
 Mikuni no tobira o ima hiraki tamae.

戻る