235 久しく待ちにし

1.Hisashiku Machinishi Iesu yo, kitarite,
  Jiyuu to heiwa o chi ni tate tamae.

2.Mukashi no tamira no nozomi to narishi
  Iesu koso sekai no tukinu yorokobi.

3.Konoyo ni umareshi ou naru Iesu yo,
  Megumi no mikuni o motarashi tamae.

4.Seirei ni yorite waga tamashii o
  Sakae no miza eto chikazuke tamae.


戻る