237 Ar삩

1. Kike, areno kara todoku koe o.
@ gMichi o sonae yo,shu ga korareru.
@ Tanima wa takaku,Oka wa hikuku,
@ Dekoboko no michi wa tiara ni nareh.
2. Miyo, kusabana wa karete shibomu.
@ Hito wa mina kusa, no ni saku hana.
@ Konoyo no sakae yume to kieru.
@ Mikami no kotoba wa tokoshie made.
3. Yoi otozure o tsutaeru mono,
@ Yamayama o yuki,koe o ageyo.
@ gyorokobi utae.Shion no tami,
@ Shunaru Kami ga ima korareruh.
4. Shu wa kuniguni no aida ni tachi,
@ Aku o tadashite osamerareru.
@ Hitsujikai naru Shu wa warera o
@ Heiwa no makiba ni tomonawareru.

߂