239 王なるキリストは

1.Ou naru kirisuto wa kitari tamou,
  Ashita no hikari ga terasu toki ni.

2.Konoyo de tatakai shinishi Iesu wa,
  Sakae ni kagayaku kanmuri o uku.

3.Shourisya Kirisuto wa kitari tamou,
  Shi o uchiyaburishi inochi no Shu wa.

4.Asahi ni masarite kagayaku Shu no
  Mikao o mitami wa fushite aogu.

5.Ou naru Kirisuto yo, kimi no kimi yo,
  Hayaku kitamae to warera inoru.

戻る