241 来たりたまえわれらの主よ
1. Kitari tamae, warera no Shu yo,
   Shu o machitsuzukeru tami ni.
   Megumi no Shu yo, ima kudari
   Konoyo no kuraki o yaburi,
   Towa no hikari atae tamae.
   Kitari tamae, warera no Shu yo,
   Shu o machitsuzukeru tami ni. 
2. Nageki no chi wa Shu no ai uke,
   Kibou no hikari wa noboru.
   Warera no sukui no tame ni
  Shimobe no sugata o torite,
   Mabune no naka nemuru miko yo.
  Nageki no chi wa Shu no ai uke
   Kibou no hikari wa noboru.
3. Hibike yo,ten ni,amaneku chi ni,
   Yorokobi afureru shirase.
   Tenshi no sanbi ni kotae
   Utae,tsukurareshi mono wa,
   Ou o tataeru iwai no uta.
   Hibike yo,ten ni,amaneku chi ni,
   Yorokobi afureru shirase.

戻る