243 闇は深まり

1. Yami wa fukamari yoake wa chikashi.
 Ake no myoujyou kagayaku o miyo.
 Yogoto ni nageki, kanashimu mono ni,
 Yorokobi o tsuguru asa wa chikashi.
2. Osanago to nari shimobe to narite
 Mikami mizukra konoyo ni kudaru.
 Omoni oumono kashira o ageyo,
 Shinzurumono wa mina sukui o uken.
3. Yami wa sariyuku, mesamete hashire.
 Sukui himetaru ano umagoya e.
 Megumi no hikari teri kagayakite
 Nayami kanashimi wa mohaya arazu.
4. Yami no naka ni mo Shu wa ayumi iri,
 Kakegai no nai warera no sekai
 Shi no shihai yori tokihanachi tamou.
 Kitarashime tamae Shu yo,mikuni o.

戻る