245 世の成らぬさきに
1.  Yo no naranu saki ni sudeni imashite
 Chichi no ai ni yori umareshi miko wa,

 Arufa,mata omega,towani imasu Shu.

 Eikou, Kami ni are!
 
2.  Seirei ni yori te syukufuku  ukeshi

 Maria wa miko Iesu yadoshi tamaeri.

 Kono midorigo koso yo no sukuinushi.

 Eikou, Kami ni are!
 
3.  Tooki mukashi yori machinozomi taru

 Yakusoku no toki wa ima koso kitaru.

 Subete no hitobito,utae,yorokobe.

 Eikou, Kami ni are!
 
4.  Ten yo,nari hibike,mitsukai utae.

 Chi ni aru kuniguni osore,hirefuse.

 Sanbi no utagoe sekai o mitase.

 Eikou, Kami ni are!
 
5.  Miko naru Kirisuto,Chichi to Seirei

 Hitori no miKami  ni kansya sasage yo.

 Homare to chikara to towa no syouri to

 Eikou, Kami ni are!

戻る