248 エッサイの根より

1. Essai no ne yori oi ide taru,
   Yogen ni yorite tsutae rareshi
   Bara wa sakinu.
   Shizuka ni samuki fuyu no yo ni.

2. Izaya no tsuge shi chiisana bara,
   Kiyoki maria wa, haha to narinu.
   Shu no chikai no
   Miko wa umarenu,sukui no tame.

3. Kaori wa takashi, chiisana bara,
   Kiyoki hikari wa yami o oinu.
   Makoto no kami,
   Makoto no hito yo,sukui nushi yo.


戻る