249 おさなご 主イェスよ

1.  Osanago Shu Iesu yo.
  Mimune ni shitagai tomoni ikirutame

  Mazushii sugata de konoyo ni korareta.
 
2.  Osanago Shu Iesu yo.

  Michichi no ikari o shizumete warera ni

  Tsumi no aganai to megumi o motarasu.

3.  Osanago Shu Iesu yo.

  Konoyo ni korarete,Kanashimi no naka ni

  Kurushimu warera o nagusame hagemasu.

4.  Osanago Shu Iesu yo.

  Anata o aisuru ai no hi o tomoshi
  Warera no yowasa o  tsuyomete kudasai.

5.  Osanago Shu Iesu yo.

  Mimune o okonau chikara o ataete
  Shitagau warera to narasete kudasai.


戻る