253 踊れ、わが心
1. Odore, waga kokoro.
 Tenshitachi no utagoe ima.
 Ten ni hibikiwataru,
  “Sukuinushi wa umare tamou!” to.

2. Miko o tamou Kami,

 Ika de hito o nikumi tamou ka.
  Ai no yue ni koso
 Kami wa miko o yo ni okurinu.

3. Miko wa mabune yori

  Maneki tamou,airashiku mo,
 “Ima,ware ni kitare,
  Omoni oeru mono wa subete“.

4. Isogi mina tsudoe,

 Shu koso eikou,towa no inochi.
  Shu ni yorite ware wa
 Kokoro michite,yorokobi ari.
戻る