256 まぶねのかたえに
1.Mabune no katae ni ware wa tachite,
 Uketaru tamamono sasage matsuru.
 Inochi no Shu Iesu yo,waga mi mo kokoro mo
 Torite syukushi tamae.
2.Kuraki shi no yoru ni ware wa fushite,
 Kagayaku taiyou ima zo aogu.
 Shu koso uruwashiki inochi no kagayaki,
 Thukinu yorokobi nari.
3.Sukui no megumi waga mi ni michi,
 Kagayaku misugata kokoro ni hayu.
 Toutoki waga Shu yo, mimoto o hanarete
 Ware wa izuko ni yukan.
4.Kirameku akaboshi umaya ni teri,
 Wabishiki hoshigusa mabune ni chiru.
 Kogane no yurikago, nishiki no ubugi zo
 Kimi ni fusawashiki o.
5.Kono chi no sakae o nozomi masazu,
 Warera ni kawari te nayami tamou.
 Toutoki mazushisa shiri e shi waga mi wa
 Ika ni tatae matsuran.
6.Aisuru Shu Iesu yo,ima sasaguru
 Hitotsu no negai o kikitamae ya.
 Konomi to kokoro o Shu no mabune to nashi,
 Towa ni yadori tamae.

戻る