259 いそぎ来たれ、主にある民
1. Isogi kitare, Shu ni aru tami,
  Miko no umareshi Betsurehemu.
  Utae, Iwae,tenshira to tomo ni.
(refrain)
    Kitarite ogame, kitarite ogame,
    Kitarite ogame, iza,tomo ni.

2. Hikari no Shu yo,Kami no Kami yo,
  Otome Maria o haha to shite
  Umaremashishi midorigo, Shu Iesu yo.

3. Ima warera mo tomo ni utawan,
  Mitsukaitachi to koe awase,
  “Misakae are,itotakaki Kami ni”.

4. Tokoshienaru Kami no kotoba
   Niku to narinishi kono yoki hi.
   Mukaematsure,hitonaru Shu Iesu o.


戻る