264 きよしこの夜

1. Kiyoshi kono yoru hoshi wa hikari
  Sukui no miko wa mabune no naka ni
  Nemuri tamou, ito yasuku.

2. Kiyoshi kono yoru mitsuge ukeshi
  Hitsujikaira wa miko no mimae ni
  nukazuki nu, kashikomi te.

3. Kiyoshi kono yoru miko no emi ni,
  Megumi no miyo no ashita no hikari
  Kagayakeri, hogarakani.

戻る