265 天なる神には

1. "Ame naru  Kami ni wa misakae are,
   Chi ni sumu hito ni wa heiwa are," to,
  Mitsukai kozorite homuru uta wa,
   shizukani fuke yuku yo ni hibikeri.

2. Ima nao mitsukai tsubasa o nobe,
   Tsukare shi kono yo o ooi mamori,
   Kanashimu miyako ni nayamu sato ni,
   Nagusame atauru uta o utau.

3. Omoni o oitsutsu yo no tabiji ni
   Nayameru hitobito, kashira o age,
   Hae aru kono hi o tatae utau
   Tanoshiki utagoe kikite ikoe.

4. Mitsukai no utau heiwa kitari,
   Hisashiku seito no machishi kuni ni,
   Shu iesu o heiwa no kimi to agame,
   Amaneku yo no tami takaku utawan
.

戻る