268 朝日は昇りて

1. Asahi wa noborite yo o teraseri,

 Kuraki ni sumu hito, kitari aoge.
 Chie ni tomitaru Shu, yo ni ide tari,

 Kono yo no satori mo munashiki mono.

2. Chikara ni mitsuru Shu, yo ni nozomeri,

 Kayowaki hitobito kitari tanome.

 Heian o tamau Shu, yo ni kudareri,

 Kurushimeru hito wa kitari uke yo.

3. Nagusame tamau Shu, yo ni umarenu,

 Urei aru hito wa  kitari tsugeyo.

 Inochi o tamau Shu yo ni kitareri,

 Tsumi ni shinuru mi mo kitari ikiyo.

4. Sukui o tamau shu yo ni kimaseri,

 Subete no hitobito kitari iwae.

 Tenchi no aruji yo ni arawaru,

 Tsukurareshi mono wa ugoki utae
.

戻る