273 この聖き夜に
1.Kono kiyoki yoru ni
 Warera ni kawarite
 Kurushimi ou tame,
 Miko wa umare tamou.
 Kiriereison.
2.Kono yoru sekai wa
 Yorokobi iwae do.
 Umagoya no miko no
 Yukute wa jyuujika.
 Kiriereison.
3.Koyoi dareka shiru,
 Mabune no katae ni
 Haka wa sonae rare
 Shi no hi o materu o
 Kiriereison.
4.Mazushiki fushido ni
 Madoromu midorigo,
 Sonomi ni oi tamou
 Warera no sabaki o.
 Kiriereison.
5.Yomigaeri no asa
 Hajimete warera mo
 Mikao o aogite
 Kokoro yori utawan.
 Shu ni Hosana.

戻る