274 救い主 キリストよ

1. Sukuinushi Kirisuto yo,aisuru Shu Iesu yo,

  Kansya o sasagen kono hi mo.
2. Tsumi to nayami ni shizumu warera o awarem

  Ten yori kudarishi waga Shu yo.

3. Seirei no michikara wa Maria ni yadorite

  Miko wa hito to nari umarenu.

4. Aratanaru inochi e to itaru semaki mon

  Shimeshite michibiku mimegumi
5. Hito no tsumi to ayamachi hikiuke kizutsuki,

  Jyujika ninaishi waga Shu yo.

6. Shi o mo yaburishi Iesu ha mikuni ni noborite

  Kami no migi no za ni tsuki tamou.

7. Shu naru Kirisuto.Iesu yo,mikotoba no moto ni

  Warera o hitotsu to shitamae.

8.  Tokoshie no syukufuku o higoto ni motomete,

  Sanbi o sasageyo.


戻る