276 あかつきの空の美しい星よ
1.  Akatsuki no sora no utsukushii hoshi yo,
 makoto no hikari.

 Essai no kirikabu no atarashii eda yo,
 Dabide no ko Iesu.

 Shu yo, Shu yo, toutoi megumi no hikari yo,
 waga Ou, waga Shu yo.

2.  Maria  yori umare,
 hito no yo ni ikita miKami no ko Iesu.

 Mikotoba wa amaku,
 mikarada to chi to wa watashi o ikasu.

 Shu yo, Shu yo, toutoi warera no inochi yo,
 ten no mana, waga kate.

3.  Yorokobi ni afure, tategoto o kanade,
 home utae.

 Hanamuko Iesu no kagirinai ai o kokoro ni ukete,
 Shu yo, Shu yo,anata ni kansya wa tsukinai.
 Aisuru waga Shu yo.

4. Aisuru Shu Iesu wa arufa mata omega,
 hajime to owari.

 Mimegumi ni yorite kono mi o mo syukushi,
 mikuni e maneku.

 A-men, a-men. Mamonaku korareru
 Shu Iesu yo,setsu ni machinozomu.

戻る