277 ߂Ȃ_̎q

1.  Tsumi naki Kami no ko Yorudan no  kawa  nite

@ Warera no tsumi toga tomo ni ninai tamou.
 

2.  Senrei uketaru Iesu ni kudarishi wa

@ Seirei no hato to michichi no mikotoba.
 

3. Chichi no koe hibiku,hAisuru wagako yo,

@ Chirasareshi tami o michibiki kaerehto.
 

4.  Areno ni ide yuki Shu wa tatakai tamou.

@ Senkyou no miwaza ima koso hajimaru.
 

5.  Senrei ni yorite Shu to hitotsu ni sare,

@ Kokoromi osorezu warera mo ide yukan.
 

6.  Shu to tomo ni shinite, Shu to tomoni ikiru.

@ Tokoshie no inochi, Shu yo, atae tamae.
 

߂