278 暗き闇に星光り

1.  Kuraki yami ni hoshi hikari,
 Waga yuku michi shimeshite,
 Sukuinushi no imasu mura ni
 Michibiki yuke warera o.
2.  Kaibaoke wa tsuyu ni nure,
 Osanaki Shu wa madoromu.
 Mitsukaira wa miko o mamori,
 Utagoe mote tataenu.
3.  Kansya ni michite warera ima
 Fukaki ai o arawasan.
 Hakasetachi wa Shu ni sasagenu.
 Ougon,nyukou,motsuyaku.
4.  Tagui mo naki takara sae
 Sasaguru ni wa taranedo,
 Mazushiki mi no uta to inori
 Shu wa yorokobi uketamou.

戻る