280 馬槽のなかに

1. Mabune no naka ni ubugoe age,
   Takumi no ie ni hito to narite,
   Mazushiki urei, ikuru nayami,
   Tsubusa ni nameshi kono hito o miyo.

2. Shoku suru hima mo uchi wasurete,
   Shiitage rareshi hito o tazune,
   Tomo naki mono no tomo to narite,
   Kokoro kudakishi kono hito o miyo.

3. Subete no mono o ataeshi sue,
   Shi no hoka nani mo mukui rarede,
   Jujika no ue ni agerare tsutsu,
   Teki o yurushishi kono hito o miyo.

4. Kono hito o miyo, kono hito nizo,
   Koyonaki ai wa araware taru,
   Kono hito o miyo, kono hito koso,
   Hito to naritaru ikeru Kami nare.

戻る