281 大いなる神は

1. Ooinaru Kami way o o tsukurare,
  Fumetsu no shinri o ataerareta.

2. Kami no mikotoba wa eien no Shu
  Kirisuto ni subete yudanerareta.


3. Megumi to heiwa o motarasu tame,
  Ounaru Shu Iesu o tsukawasareta. 


4. Kami no hitorigo wa hito to narare.
  Konoyo no kurashi o tomo ni sareta.

5. Chikara ni tayorazu megumi ni yori
  Warera no sukui o kachitorareta.

6. Kami no miko Iesu o ataerareta.
  Warera o sabakazu sukuu tameni.


戻る