285 高き山の上

1.  Takaki yama no ue Shu no sugata  kawari
  Kami no eikou ni hikari to kagayaku.
 

2.  Mo-se to Eriya wa Shu to katari aeba

  Deshira  wa  osorete  hirefushi agameta.
 

3.  Kagayaku kumo waki mikoe wa todoroku,

  “Kore koso watashi no aisuru  hitorigo”.
 

4.  Tataeyo,mitami yo,kono Kami no fushigi.

  Mikuni no sakae o nozomite yorokobe.


戻る