288 恵みにかがやき

1. Megumi ni kagayaki ai ni kaoru
   Waga Shu no miato no uruwashisa yo.

2. Kono yo no urei mo, hito no tsumi mo,
   Shinobite sono mi ni oi tamaeri.

3. Jujika ni tsukeyo to ikari sakebu
   Teki o mo yurushishi fukaki ai yo.

4. Azakeri uke tsutsu semuru mono o
   Yurushishi mikokoro tagui mo nashi.

5. Waga Shu no mikokoro kokoro to nashi,
   Teki o sae tomo to misase tamae.


戻る