289 みどりもふかき

1. Midori mo fukaki wakaba no sato,
   Nazare no mura yo, na ga chimata o
   Kokoro kiyora ni yukikai tsutsu,
   Sodachi tamaishi hito o shiruya.

2. Sono koube ni wa kamuri mo naku,
   Sono koromo ni wa kazari mo naku,
   Mazushiki mura no takumi to shite,
   Shu wa wakaki hi o sugi tamaeri.

3. Hito no ko Iesu yo, kimi no mina o
   Mitsukai tachi no homuru toki ni,
   Megumi ni nioi ai ni kaoru
   Miashi no ato o ware wa tadoran.

戻る