293 救いのぬしは罪もなしに
1. Sukui no nushi wa tsumi mo nashi ni
 Yom o fukeru koro toraerareta.

 Sabaki no seki ni hikidasarete

 Chousyou sareta,yogen no youni.
2. Kurushimi no hi no yoake mae ni
 Hito wa pirate ni Shu o yudaneta.
 Pirato wa tsumi o Shu ni mitomezu

 Herode no moto ni Shu o yudaneta.

3. Gozen 6ji ni muchiutarete
 Ibara no kanmuri kabuse rareta.

 Azakeri soshiri sono mi ni uke
 Jyujika seoi arukasareta.
4. Gozen 9ji ni hadaka ni sare
 Jyujika ni tsuki kurushimarta.

 Hito bito wa mina Shu o azaketta.

 Zenchi wa kuraku hi wa kakureta.
5. Gogo no 3ji ni Shu wa sakebare
 Oogoe o age su o kuchi ni shi
 Mite ni sono rei yudane rareta.
 Miya  no maku sake,chi wa furueta.

6. Yuube to natte heishitachi wa
 Shu no wakibara o yari de sashita.

 Chishio to mizu ga shitatari ochi
 Seisyo no tsugeru yogen wa natta.
7. Ichinichi ga kure jyuujika kara
 Yosefu wa Iesu o moraiuketa.
 Sono mikarada o haka ni osame
 Mihari no hei ga mamori ni tatta.
8. Kami no miko,Shu no mikurushimi ni
 Warera shitagai, aku o sakete
 Shu no shi no megumi mune ni kizami
 Mazushii takara Shu ni sasageyou.
戻る