294 ひとよ、汝が罪の

1.Hito yo, naga tsumi no Ooi naru o nageki,
  Kuite namida seyo. Kono yue Kirisuto
  Chichi no moto o sari, Kono yo ni kimashinu.
  Shinitaru o ikashi, Yamai o tori sari,
  Tsui ni toki itari, Hito no tsumi no tame,
  Jujika no aganai Oesase tamainu.

2.Sareba kansha mote Mikizu aogi tsutsu,
  Mimune ni shitagawan. Tsumi o ada to nashi
  Mikotoba ni tachite Yoru hiru tatakawan.
  Fukaki nageki mote Shu no tate tamaishi
  Ai o yo ni shimeshi, Hito yo, kokoro shite,
  Mikami no ikari o Osore tsutsu ayuman

.

戻る