297 h̎CFX

1. Sakae no Shu Iesu no jujika o aoge ba,
   Yono tomi homare wa chiri ni zo hitoshi ki.

2. Jujika no hoka ni wa hokoru mono arazu,
@ Konoyo no mono mina kienaba kie sare.

3. Miyo Shu no mikashira, mite to miashi yori,
  Megumi to kanashimi komogomo nagaruru.

4. Megumi to kanashimi hitotsu ni tokeai,
@ Ibara wa mabayuki kamuri to kagayaku.

5. Ah, Shu no megumi@ni kotauru michi nashi,
  Waga mi no  subete o Shu no mae ni sasagu.


߂