298 ͒N

1. Ah Shu wa ta ga tame yo ni kudarite,
   Kaku made nayami o uke tamaeru.

2. Waga tame jujika ni nayami tamou
   Koyonaki mimegumi hakari gatashi.

3. Shu wa hito no tsumi o oi tamaeba,
   Teru hi mo kakurete yami to narinu.

4. Jujika no mimoto ni kokoro semari,
   Namida ni musebite tada hirefusu.

5. Namida mo megumi ni mukui gatashi,
   Kono mi o sasaguru hoka wa araji.


߂