300 十字架のもとに

1. Jujika no moto ni ware wa nogare,
   Omoni o oroshite shibashi ikou.
   Arashi fuku toki no iwao no kage,
   Areno no naka naru waga kakurega.

2. Jujika no ue ni ware wa aogu,
   Waga tame nayameru Kami no miko o.
   Tae ni mo tootoki Kami no ai yo,
   Hakari mo shirarenu hito no tsumi yo.

3. Jujika no kage ni ware wa tachite,
   Mikao no hikari o taezu motomen,
   Kono yo no mono mina kiyuru toki mo
   Kusushiku kagayaku sono hikari o.


戻る