302 暗いゲッセマネ

1. Kurai gessemane,Shu wa kurushimi
  Sakezu ni ninai, sukui no michi o
  Kirihiraku tame inorare mashita.


2. Jujika o seoi Shu wa ayumi yuki

    Haji mo itami mo Sakezu ni ukete
    Sono ikizama o shimesare mashita.

3. Shu wa gorugota de jujika ni kakari

  Warera no tame ni inochi o sutete
   Sukui no waza o oerare mashita.

4. Yoake ni deshi wa mihaka e isogi
  Tenshi no shirase, yorokobi mashita.
  “kamino ko Iesu wa yomigae rareta”

戻る