303 丘の上の主の十字架
1. Oka no ue no Shu no jujika
 Kurushimi no shirushi yo.
 Hito no tsumi o Shu wa mi ni oi
 Atae tamou, inochi o.
(Refrain)
  Yo no sakae uchi sute
  Jujika ni sugarite
  Hitosuji ni ware yukan,

  Misukui ni iru made.
2. Yo no hitobito azakeru tomo
 Jujika wa shitawashi,
 Kohitsuji naru Kami no miko no
 Kurushimi o omoe ba.
3. Arakezuri no Shu no jujika,
 Kagirinaku toutoshi,
 Ware o yurushi, kiyoku suru wa
 Tada Shu no chishio nomi.
4. Nayami mo shi mo nani ka wa aran,
 Kurushimi mo itowaji.
 Sakae no asa machiwabi tsutsu
 Ninai yukan jujika o.

戻る