306 あなたもそこにいたのか
1. Anata mo sokoni itanoka, 
 Shu ga jyujika ni tsuita toki
 Aa, ima omoi dasuto,

 Fukai fukai tsumi ni
 Watashi wa furuete kuru.
2. Anata mo sokoni itanoka,
 Shu ga kugi de utareta toki
 Aa, ima omoi dasuto,
 Fukai fukai tsumi ni
 Watashi wa furuete kuru.
3. Anata mo sokoni itanoka
 Shu ga yari de sasareta toki
 Aa, ima omoi dasuto,
 Fukai fukai tsumi ni
 Watashi wa furuete kuru.
4. Anata mo sokoni itanoka,
 Shu o haka ni osameta toki.
 Aa, ima omoi dasuto,
 Fukai fukai tsumi ni
 Watashi wa furuete kuru.
5. Anata mo sokoni itanoka,
 Shu ga yomigaerareta toki
 Aa, ima omoi dasuto,
 Fukai fukai ai ni
 Watashi wa furuete kuru.

戻る