307 ダビデの子、ホサナ

Dabide no ko,hosana.Syukufuku are,

Shu no mina ni yorite kitaru mono ni.

Hosana, hosana, Hosana, Hosana,

Shu no mina ni yorite kitaru mono ni.戻る