308 hƎ^Ɨ_

Eikou to sanbi to homare sukui no nushi ni
Kodomora wa koe age utau hosanna to.  

1. 
Dabide no ko naru Isuraeru no Shu wa

@@Shu no na ni yorite kitari tamou.
 
2. 
Amatsu mitsukai warera no Shu tataen,

@@Chi ni aru mono mo koe o awasen.
 
3. 
Shuro no eda mote Shu Iesu o mukaeyo.

@@Warera mo sanbi o Shu no mimae ni.
 
4. 
Shi no kurushimi o omoite Shu Iesu wa

@@Tami no tatae o yorokobi tamou.
 
5. 
Warera no uta to inori uketamae,

@@Yokikoto aisuru megumi no Shu yo.


߂